Pedicure studio Angelique staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche; AV CZ/90 december 2009. Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaaleconomische Raad (SER) en treden in werking per januari 2010.

1. Algemeen

Deze voorwaarde geldende voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure studio Angelique en de cliënt waarop Pedicure studio Angelique deze voorwaarde van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De cliënt is zelfverantwoordelijk voor het bijhouden van wijzigingen in de algemene voorwaarden.

2. Inspanningen

Pedicure studio Angelique zal de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Pedicure studio Angelique zal bij wijzigingen van financiële consequenties of wijziging of aanvulling van de behandeling de cliënt zo goed mogelijk informeren.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Pedicure studio Angelique melden. Als de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure studio Angelique daarvoor de helft van de behandelprijs (indien van toepassing vermeerderd met de portoen administratiekosten) aan de cliënt berekenen.
 2. Als de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure studio Angelique de verloren tijd inkorten op de behandeling. De prijs voor de behandeling blijft ongewijzigd.
 3. Pedicure studio Angelique zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daaronder verstaan. Echter wordt er wel verwacht van familie, vrienden of kennissen dat zij bij (ziekenhuis) opnamen en/of ziekte of overlijden dat zij Pedicure studio Angelique op de hoogte stellen.

4. Ambulant

 1. Als een behandeling bij de cliënt thuis plaatsvindt dient de cliënt zorg te dragen voor voldoende ruimte en de door de Pedicure studio Angelique gevraagde faciliteiten beschikbaar te stellen die nodig zijn om een goede behandeling mogelijk te maken. Ook dient de cliënt te zorgen voor een zo hygiënisch mogelijke omgeving. Als de cliënt deze normen niet of onvoldoende nakomt is Pedicure studio Angelique gerechtigd de behandeling te weigeren, dan wel te staken en het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening te brengen.
 2. Als de cliënt niet thuis is, hetzij er niet wordt opengedaan op het afgesproken tijdstip en daardoor de behandeling niet kan plaats vinden, worden alsnog alle kosten in rekening gebracht en volgt er een factuur die men binnen het wettelijk gestelde termijn van 30 dagen dient te voldoen.

5. Betaling

Pedicure studio Angelique vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of per pin te voldoen. Eventueel kan hiervan af geweken worden als dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer.

6. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet Pedicure studio Angelique voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Pedicure studio Angelique aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. In veel gevallen is dit en zorgpas. Pedicure studio Angelique neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Pedicure studio Angelique behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure studio Angelique zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding

Pedicure studio Angelique is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt als, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Pedicure studio Angelique is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Pedicure studio Angelique is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat de pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure studio Angelique is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie

Pedicure studio Angelique geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt als:

 • De cliënt de adviezen van Pedicure studio Angelique over het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Pedicure studio Angelique zelf.

10. Beschadiging en diefstal

Pedicure studio Angelique heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen als de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure studio Angelique meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Als de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen een week na ontdekking hiervan melding maken. Indien Pedicure studio Angelique en de cliënt er mondeling niet uit komen kan de cliënt schriftelijk een klacht indienen. Deze zal dan in behandeling worden genomen waarna een reactie volgt binnen een week. Als de klacht gegrond is, zal Pedicure studio Angelique de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Pedicure studio Angelique en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de geschillencommissie, waarbij Pedicure studio Angelique via ProVoet is aangesloten.

12. Behoorlijk gedrag en huisregels

 1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Als de cliënt na herhaaldelijke waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaven van reden.
 2. Huisdieren zijn in de behandelruimten niet toegestaan.
 3. Er wordt van de cliënt verwacht dat de voeten schoon en/of gewassen zijn.
 4. In de praktijk geldt een rookverbod.

13. Contra Indicaties

In het belang van de gezondheid van de cliënt, Pedicure studio Angelique en andere cliënten kan de cliënt in geval
van onderstaande contra-indicaties niet worden behandeld:

 1. Besmettelijke (huid-) ziekten
 2. Griep of ernstige verkoudheid
 3. Koorts
 4. Als de te behandelen huid verweekt is door salicylzuur (likdoornpleisters)

14. Recht

Op de overeenkomst tussen Pedicure studio Angelique en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval
van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds
bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst